Jak funguje transmodulátor - teorie, praxe a legislativa

 1. Trocha teorie
 2. Problémy v praxi
 3. Legislativa

Trocha teorie

Transmodulátor je zařízení, které převede vysílání z jednoho vysílacího standardu (normy) na jiný standard – např. ze satelitního vysílání standardu DVB-S2 na terestrický standard DVB-T. Jde tedy o zařízení, které dokáže změnit normu vysílání, ale nemění jeho obsah. To znamená, že je mu jedno, co se vysílá – jaké je rozlišení (SD/HD/4K), jaký je rozměr (2D/3D) a hlavně jaká je datová komprese (MPEG2, MPEG4 AVC/HEVC). Zkrátka to, co do něj leze, to leze i ven.

Jednotlivé fáze převodu

(1) VSTUP -> (2) DEMODULÁTOR -> (3) TRANPORT STREAMS PROCESSING -> (4) MODULÁTOR -> (5) VÝSTUP

 1. Vstupní částí se přijímá signál
 2. Demodulátor převede demoduluje signál univerzální na datový tok - transport stream (TS).
 3. TS processing upravuje transport stream podle našich kritérií (vybírá programy chceme převést, jejich zvukové stopy, titulky apod.). A v tomto kroku může také dojít k dešifrování obsahu pomocí CA modulu a přístupové karty.
 4. Modulátor namoduluje transport stream na signál podle daného standardu (a jeho omezení).
 5. Výstup výkonově zesílí a vysílá namodulovaný signál.

Omezení

Každá jednotlivá fáze má svá specifická omezení, která je nutné respektovat.

 1. Vstup – každý transmodulátor umí na vstupu zpracovat jen určité standardy/frekvence. Např. satelitní vysílání DVB-S/S2 nebo DVB-T/T2/C nebo IP nebo AV, atd. Dále je omezený na jednu konkrétní část vysílání, kterou má zpracovat (frekvenci – transpondér, TV/IP kanál…)
 2. Demodulátor je omezený maximálním datovým tokem, který dokáže zpracovat.
 3. TS processing je omezený maximálním datovým tokem a také množstvím jednotlivých stop, které dokáže zpracovat či dešifrovat (PIDů). Jde o to, že každý televizní program je složený z více částí – stop (PIDů). Obvykle tu můžete najít obraz, český zvuk, originální zvuk, titulky, teletext, audio pro nevidící, titulky pro neslyšící. Každá tato stopa je přiřazená k danému programu (steamu), ale má vlastní datový tok. Typickým limitem je zpracování maximálně 64 stop/PIDů.
 4. Modulátor je omezený na maximální datový tok daného standardu při dané konfiguraci.
 5. Výstup je omezený výstupním standardem, typicky rozsahem výstupních kanálů.

Příklad: převod satelitních programů na DVB-T

 1. Vstup DVB-S/S2: satelitní vysílání, družice Astra 23,5° E, transpondér 12,344 H
 2. Celkový datový tok transpondéru převede na transport stream (TS) jednotlivých programů: ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD, ČT D/art HD, ČT Sport HD, Prima +1 HD, Prima PLUS HD, Skylink 7 HD. Celkem je datový tok 60 Mb/s.
 3. Vybereme programy, které chceme (a můžeme) převést na DVB-T standard. Programy zde můžeme pomocí CA modulu a přístupové karty ČT dešifrovat, aby byly dále vysílány volně, nešifrované.
 4. Převedeme TS programů na datový tok, který nemůže přesáhnout limit 31668 Mb/s. To je maximální limit standardu DVB-T v UHF (modulace 64-QAM, kódovaní 7/8 a ochranný interval 1/32).
 5. Vysílá dané programy na vybraném kanále, např. K24 normy CCIR.

Problémy v praxi

Jednoduchou teorii máme za sebou a tak se pojďme podívat na problémy, které nás čekají v praxi.

Je komplikované vysvětlit zákazníkovi, jak to celé funguje. Totiž zákazník vybírá programy podle sebe, bez ohledu na limity technologie. Typicky by chtěl jeden program pro každý jazyk jeho klientů – což znamená, že na každý jazyk je potřeba samostatný vstup – což ve výsledku stojí hromadu peněz. Druhou možností je vymyslet nějaký optimalizovaný balíček programů za rozumnou cenu. Pak ale zákazník nemůže požadovat změny programů v dané ceně.

Když už jsme se domluvíme na skladbě programů, je těžké optimalizovat výstupní datový tok tak, abychom zákazníka beze zbytku uspokojili. Datový tok totiž bývá variabilní. A tak se musí vybrat buď bezpečná hranice datové toku (vyšší cena), nebo vysvětlit zákazníkovi, že programy budou čas od času kostečkovat (nižší cena) a že se nebude jednat o reklamaci.

Dalším problémem je, že nemáme pod kontrolou vysílání. Vysílané programy mohou zaniknout, přesunout se na jiný kanál/transpondér nebo mohou změnit vysílací parametry jako je datový tok. To znamená, že nejsme schopni zákazníkovi garantovat vybranou skladbu programů.

Příklad - programy ČT ze satelitu do DVB-T

Chceme převést programy ČT ze satelitu do terestrického vysílání DVB-T. Datový tok celého transpondéru je 60 Mb/s. Maximální datový tok na výstupu DVB-T může být 31 Mb/s. Takže na první pohled by stačily dva výstupní kanály, dva transmodulátory.

V praxi je to větší oříšek, protože programy mají variabilní datový tok. A tak nelze počítat jen s jejich průměrným datový tokem, ale i s jejich maximy. Když se podíváte na tabulku, tak vidíte, že při transmodulaci programů je průměrný datový tok vždycky v pořádku, ale při transmodulaci tří programů může dojít k přetečení maximální povolené hranice standardu DVB-T. Jaká pravděpodobnost to je? Malá, ale řekněme že 2x za hodinu se špičky potkají a obraz na chvíli zakostečkuje.

Zákazník si tak musí vybrat, jestli mu za stejné peníze stačí jen dva programy, nebo zda mu nebude vadit občasné kostečkování. My preferujeme bezpečný datový tok, který nevede ke spekulacím, reklamacím a vzniká tím rezerva na potenciální zvýšení datového toku ze strany poskytovatele vysílání (televize).

Dalším faktorem je rezerva. Jak už jsem psal, programy mění své parametry a tak může dojít k to mu, že varianta tří programů přestane fungovat a jeden program bude muset pryč. Tím se vracíme k tomu, že nejsme schopni programovou skladbu garantovat.

Varianta

Program

Průměrně Mb/s

Maximum
Mb/s

Varianta

Program

Průměrně Mb/s

Maximum
Mb/s

A

ČT 1 HD

6,6

11,9

B

ČT 1 HD

6,6

11,9

ČT 2 HD

6,6

12,1

ČT 2 HD

6,6

12,1

ČT Sport HD

8,3

12,9

 

 

 

Celkem

21,5

36,9

Celkem

13,2

24

Převody programů legislativa 2019

Předesílám, že nejsem právník a tak následující část berte jako upozornění, ne jako právní analýzu. Pokud by mi někdo pomohl doplnit nebo opravit tento text, budu jedině rád (martin@antena.cz).

Nekomerční použití (tam, kde jste osvobození od poplatků)

Nekódované programy

Autorský zákon § 38f jasně říká, že pokud provozujete společnou televizní anténu v bytovém domě - nekomerčně, tak nemusíte platit žádné poplatky a to bez ohledu na to, zda jde o pozemní nebo satelitní vysílání:

"Do práva autorského nezasahuje ten, kdo umožňuje příjem současného, úplného a nezměněného rozhlasového nebo televizního vysílání na přijímačích téže budovy, popřípadě komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, pomocí společných domovních antén za podmínky, že je umožněn příjem pouze zemského nebo satelitního vysílání a společný příjem není využíván za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu."

Kódované programy

Kódované programy musíte šířit tak, jak jsou vysílány - tedy kódované (šifrované). Pokud programy centrálně dekódujete, musíte mít licenci, v opačném případě se jedná o porušení autorského zákona §43 (1):

"Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona."

Komerční použití (tam, kde platíte autorské poplatky - OSA, Integram, Dillia)

V případě komerčního vysílání, typicky v hotelu, penzionu, restauraci či (sport) baru je podle Autorského zákona potřeba platit poplatky jednak autorům děl prostřednicvím jejich kolektivníh správců (OSA, Ingtegram, Dillia) a jednak mít licenci od samotného vysílatele.

Odměna autorům

Pro vysílání a šíření programů musíte platit odměnu kolektivnímu správci autorů podle §23 Autorského zákona (č. 121/2000):

"Za zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami, přísluší autorům odměna, která v úhrnu za všechny kolektivní správce nesmí přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou zvláštním zákonem."

Zvláštním zákonem se myslí Zákon č. 348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, z finančního hlediska nás zajímá §6:

"Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč, měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč."

Z čehož mi vychází, že autorské poplatky nemohou činit více, než  135 / 2 = 77,50. Ačkoliv jednotlivé ochranné svazy se snaží vystupovat jednotlivě, je možné je dotlačit ke spolupráci na základě § 101 (11) autorského zákona:

"V případě, kdy uživatel předmětů ochrany uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivně spravují více než dva kolektivní správci, je takový uživatel oprávněn požadovat, aby tito kolektivní správci pověřili uzavřením jediné smlouvy společného zástupce podle § 97 odst. 5. Toto ustanovení se použije obdobně i v případě uzavírání kolektivních smluv podle odstavce 4. Pro pověření společného zástupce kolektivních správců podle tohoto ustanovení platí, že se tím sleduje účelný výkon kolektivní správy."

Programová licence

Pro vysílání a šíření programů musíte mít povolení (licenci) od vysílatelů (programerů, televizí) na základně §83 Autorského zákona. V případě provozování vysílání v provozovnách se jedná o ustanovení §84 (2) d) ve spojení s §86 a §23 autorského zákona. Vysílatel má výlučné majetkové právo své vysílání užít (a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva).

Kromě toho je třeba zdůraznit, že výše uvedené platí bez ohledu na to, jak je podnikatelem přijímán signál, který je pak zpřístupňován veřejnosti. Znamená to tedy, že i když je signál přijímán terestricky nebo volně ze satelitu v režimu FTA (Free-to-Air, nelze bez souhlasu původního vysílatele zpřístupňovat vysílání zákazníkům bez jeho souhlasu.

Právo vysílatele podle zákona nepodléhá kolektivní správě, jedná se o právo individuálně spravované. Práva vysílatele nejsou vypořádána smlouvami uzavřenými s kolektivními správci jako OSA / Integram, protože tyto smlouvy vypořádávají pouze provozování vysílání děl, výkonů či záznamů; ale ne vlastní vysílání jako předmět zvláštní ochrany. To platí i naopak – smlouva uzavřená s vysílatelem nezprošťuje provozovatele vysílání povinnosti vypořádat práva autorů, umělců a výrobců záznamů licenční smlouvou uzavíranou s organizacemi kolektivní správy.

Řešit nebo neřešit?

To nechám na vás. Historicky to dlouho dobu nikdo neřešil, protože autorská ochrana nebyla jednoznačně zakotvená v zákoně. Ale od roku cca 2017 se to řeší čím dál častěji a tak už vím, že za vysílatele to řeší minimálně tito:

 • FTV Prima, spol. s r. o.  zastupuje programy: Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom a Prima MAX
 • Media Management Europe zastupuje cca 50 programů, např. : BBC, CNN, EURONEWS, RTL, VOX, POLONIA, RAI Italia ...
 • Eurosport se zastupuje tuším sám, ale obeslal velké hotely.

 

 

 

 

 

 
Produktové členění
Výrobci a značky
kateborie Satelitní technika Satelitní technika
kateborie TV antény TV antény
kateborie Zesilovače Zesilovače
kateborie Hlavní stanice STA Hlavní stanice STA
kateborie Kabely a konektory Kabely a konektory
kateborie Pasivní prvky Pasivní prvky
kateborie Set-top boxy Set-top boxy
kateborie Stožáry a držáky Stožáry a držáky
kateborie Zdroje a adaptéry Zdroje a adaptéry
kateborie Montážní skříně Montážní skříně
kateborie Akce Akce
kateborie Anténa Anténa
Velkoobchodní ceny