Plán přechodu DVB-T2

III.

Zatím se jedná o návhr nařízení vlády a čeká se na jeho schválení!

Nařízení vlády

ze dne ……. 2018

o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)

Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2, (dále jen „zákon“):

§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení vlády se vztahuje na zemské digitální televizní vysílání šířené ve vysílacích sítích uvedených v přílohách 1 až 4 k tomuto nařízení a upravuje proces přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T (dále jen „standard DVB-T“) na standard pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T2 (dále jen „standard DVB-T2“), (dále jen „přechod“) za účelem uvolnění rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 694-790 MHz.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

 1. vysílačem vysílací rádiové zařízení určené pro šíření zemského digitálního televizního vysílání,

 2. vysílačem velkého výkonu vysílač zajišťující zemské digitální televizní vysílání na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) větším než 30 dBW,

 3. vysílačem malého výkonu vysílač nebo televizní převaděč zajišťující zemské digitální televizní vysílání na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax ) rovným nebo menším než 30 dBW,

 4. vysílací sítí veřejná komunikační síť tvořená vysílači zajišťujícími šíření zemského digitálního televizního vysílání,

 5. digitálním multiplexem souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům, službám přímo souvisejícím s programy nebo dodatečným službám, které jsou upraveny pro společný přenos a následné šíření prostřednictvím vysílací sítě,

 6. přechodovou sítí vysílací síť elektronických komunikací sestavená a provozovaná na omezenou dobu podle čl. II bodu 3 zákona pro šíření souběžného vysílání využívající rádiové kanály uvedenými v přílohách č. 1 až 4; přechodová síť se označuje čísly 11, 12 a 13,

 7. souběžným vysíláním časově omezené současné šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T prostřednictvím stávajících vysílacích sítí s přídělem rádiových kmitočtů a přechodových sítí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 v dotčené územní oblasti odpovídající nejméně územnímu rozsahu pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním vysílání ve standardu DVB-T k datu 31. prosince 2018,

 8. rádiovým kanálem kmitočtový blok o šířce 8 MHz, který se využívá pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T nebo ve standardu DVB-T2 a který je definován svým číslem,

 9. stávající vysílací sítí vysílací síť ve standardu DVB-T a provozovaná na základě přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 470-790 MHz; stávající vysílací síť se označuje čísly 1, 2, 3 a 4,

 10. finální vysílací sítí vysílací síť ve standardu DVB-T2 vysílající v kmitočtovém pásmu 470-694 MHz a provozovaná na základě přídělu rádiových kmitočtů změněného podle čl. II bodu 5 zákona; finální vysílací síť se označuje čísly 21, 22, 23 a 24.

§ 3

Vymezení dotčených územních oblastí

V procesu přechodu se postupuje po dotčených územních oblastech, které jsou vymezeny pro každou stávající vysílací síť samostatně podle konkrétních podmínek technického a kmitočtového řešení stávající vysílací sítě 1 až 4. Dotčené územní oblasti jsou vymezeny vypočtenou hodnotou minimální plánovací intenzity televizního signálu z vysílačů velkého výkonu.

§ 4

Základní podmínky procesu přechodu

 1. K vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T v termínech uvedených v přílohách č. 1 až 4 tohoto nařízení, může dojít pouze za podmínky, že je v příslušné dotčené územní oblasti zajištěno pokrytí obyvatelstva signálem finální vysílací sítě zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 nejméně v rozsahu vysílání stávajících sítí DVB-T a pokud tomu nebrání technické nebo provozní důvody, přičemž:

  1. finální vysílací síť 21 nahrazuje stávající vysílací síť 1,

  2. finální vysílací síť 22 nahrazuje stávající vysílací síť 2,

  3. finální vysílací síť 23 nahrazuje stávající vysílací síť 3,

  4. finální vysílací síť 24 nahrazuje stávající vysílací síť 4.

 1. Rozsah pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním zjišťuje operátor 1 ) vysílací sítě výpočtem nebo ověřuje měřením podle vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání. Rozsah pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním se posuzuje podle plánovacích parametrů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Cílový rozsah pokrytí signálem zemského televizního vysílání finálních sítí 21 až 24 se posuzuje podle § 10 odst. 2 tohoto nařízení.

 1. Souběžné vysílání je zajišťováno v dotčeném území oblasti nejméně po dobu uvedenou v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení, nejméně však po dobu 6 měsíců, přičemž:

  1. přechodová síť 11 je určena pro zajištění souběžného vysílání ke stávající vysílací síti 1,

  2. přechodová síť 12 je určena pro zajištění souběžného vysílání ke stávajícím vysílacím sítím 2 a 3 a případně pro regionální provozovatele vysílání,

  3. přechodová síť 13 je určena pro zajištění souběžného vysílání ke stávající vysílací síti 4 a případně pro regionální provozovatele vysílání.

 1. Vypnutí vysílačů velkého výkonu stávajících vysílacích sítí 1 až 4 ve standardu DVB-T bude provedeno v termínech uvedených v příslušných přílohách č. 1 až 4 tohoto nařízení za podmínky, že je zajištěno souběžné vysílání nejméně po dobu 6 měsíců.

 1. Vysílače malého výkonu stávajících vysílacích sítí se zpravidla převedou na zemské digitální televizní vysílání šířené ve standardu DVB-T2 v návaznosti na vypnutí vysílačů velkého výkonu ve standardu DVB-T v dotčené územní oblasti. V případě, že z technických důvodů nebude toto převedení možné, může operátor vysílací sítě převedení tohoto vysílače malého výkonu uskutečnit ve lhůtě do 6 měsíců i po termínu uvedeném v § 10 odst. 1 tohoto nařízení nebo v případě, že technické překážky nebude možné vyřešit, jeho vysílání ukončit k datu 1. února 2021. Toto se netýká vysílačů malého výkonu provozovaných s využitím rádiových kmitočtů z pásma 694-790 MHz, jejichž vysílání musí být ukončeno k datu 30. června 2020.

§ 5

Vysílací síť provozovatele vysílání ze zákona (finální vysílací síť 21)

 1. Finální vysílací síť 21 pro šíření digitálního multiplexu veřejné služby 2 ) zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena následujícími rádiovými kanály pro vysílače velkého výkonu: 26, 33, 39. Pro vysílače malého výkonu mohou být použity i jiné rádiové kanály.

 1. Stávající rádiové kanály DVB-T, rádiové kanály pro zajištění přechodové sítě 11 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 21 i termíny vypnutí vysílačů velkého výkonu stávající vysílací sítě 1 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 1. Provozovatel televizního vysílání ze zákona (dále jen „Česká televize“) splňuje vysíláním ve standardu DVB-T2 podmínky zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu pro provoz digitálního multiplexu veřejné služby, jakmile dosáhne pokrytí alespoň 95 % obyvatelstva signálem zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 výpočtem podle vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání Česká televize může poté realizovat změny ve vysílání ve standardu DVB-T včetně úplného nebo částečného vypnutí vysílání ve standardu DVB-T, pokud bude splněna podmínka podle věty první.

 1. Od okamžiku dosáhnutí pokrytí alespoň 95 % obyvatelstva podle odstavce 3 se posuzuje dostupnost jednotlivých programů České televize v součtu všech využívaných způsobů šíření zemského digitálního televizního vysílání. Česká televize ukončí zemské digitální vysílání ve standardu DVB-T nebo jeho části v závislosti na svých technických a ekonomických možnostech a zejména na dosažení 95 % pokrytí obyvatel podle odstavce 3 v souladu s podmínkami a termíny stanovenými tímto nařízením.

Další vysílací sítě pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání

§ 6

Finální vysílací síť 22

 1. Finální vysílací síť 22 pro šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena rádiovými kanály: 22, 27, 28, 34, 38, 40. Pro vysílače malého výkonu mohou být použity i jiné rádiové kanály.

 1. Rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T v rámci stávající vysílací sítě 2, rádiové kanály pro zajištění příslušné přechodové sítě 12 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 22, termíny vypnutí vysílačů velkého výkonu a termíny vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T (vysílačů malého výkonu) stávající sítě 2 v dotčených územních oblastech jsou pro stávající vysílací síť 2 uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 7

Finální vysílací síť 23

 1. Finální vysílací síť 23 pro šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena rádiovými kanály: 22, 23, 31, 33, 34, 35. Pro vysílače malého výkonu mohou být použity i jiné rádiové kanály.

 1. Rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T v rámci stávající vysílací sítě 3, rádiové kanály pro zajištění příslušné přechodové sítě 12 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 23, termíny vypnutí vysílačů velkého výkonu a termíny vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T (vysílačů malého výkonu) tj. stávající sítě 3 v dotčených územních oblastech jsou pro stávající vysílací síť 3 uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 8

Finální vysílací síť 24

 1. Finální vysílací síť 24 pro šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena rádiovými kanály: 21, 30, 42, 43, 44, 45, 46. Pro vysílače malého výkonu mohou být použity i jiné rádiové kanály.

 1. Rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T v rámci stávající vysílací sítě 4, rádiové kanály pro zajištění přechodové sítě 13 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 24, termíny vypnutí vysílačů velkého výkonu a termíny vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T (vysílačů malého výkonu) tj. stávající sítě 4 v dotčených územních oblastech jsou pro stávající vysílací síť 4 uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 9

Další podmínky procesu přechodu

 1. Na základě pravomocného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) o změně přídělu a v souladu s přílohami č. 1 až 4 k tomuto nařízení umožňující provozování k tomu určených celoplošných sítí ve standardu DVB-T2 v souladu s podmínkami čl. II odst. 5 zákona požádají postupně držitelé těchto změněných přídělů ve standardu DVB-T2 v souladu s přílohami č. 1 až 4 o vydání termínově a věcně příslušných individuálních oprávnění podle § 17 zákona o elektronických komunikacích.

 1. Na základě pravomocných rozhodnutí o změně přídělů a o přidělení příslušných individuálních oprávnění nezbytných pro provozování finálních vysílacích podle odstavce 1 držitelé individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro přechodové vysílací sítě požádají v termínech podle příloh č. 1 až 4 tohoto nařízení Úřad o jejich odnětí.

 1. Nad rámec zajištění přechodu je možné v přechodových sítích 12 a 13 a ve finálních sítích 22 až 24 šířit zemské televizní vysílání provozovatelů regionálního televizního vysílání podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to v územním rozsahu daném technickým řešením a kmitočtovými možnostmi těchto sítí.

 1. Zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T se v dotčené územní oblasti vypne takto:

  1. vysílače velkého výkonu ve standardu DVB-T se vypnou nebo převedou na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 v termínech stanovených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení a za podmínek stanovených tímto nařízením,

  2. vysílače malého výkonu ve standardu DVB-T se zpravidla převedou na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 v termínech podle příloh 1 až 4 tohoto nařízení v návaznosti na vypnutí vysílačů velkého výkonu příslušné územní oblasti a za podmínek stanovených tímto nařízením. V případě odůvodněné potřeby je možné vypnout konkrétní vysílač malého výkonu později, nejpozději však do 1. února 2021. Toto se netýká vysílačů vysílajících v pásmu 694-790 MHz, jejichž vysílání musí být ukončeno k datu 30. června 2020.

 1. Pokud v období souběžného vysílání pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T2 šířeným přechodovou sítí, v níž jsou umístěny programy:

  1. provozovatelů vysílání s licencí, nedosáhne nejméně stejné hodnoty pokrytí území, jakou má pokrytí tohoto území zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T, nebo

  2. provozovatele vysílání ze zákona, nedosáhne hodnoty pokrytí alespoň 95 % obyvatel finální vysílací sítě v dotčené územní oblasti,

operátor příslušné vysílací sítě využije rádiový kanál přidělený pro dotčenou územní oblast i pro vysílače na jiných stanovištích v dané územní oblasti, než jsou uvedena v příloze 1 až 4 k tomuto nařízení. V případě, že nelze přidělený rádiový kanál pro takové řešení využít, postupuje operátor vysílací sítě podle odstavce 7.

 1. Pro využití rádiového kanálu na stanovištích, která nejsou uvedena v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení, požádá operátor vysílací sítě Úřad o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů tak, aby stanovené termíny zahájení a ukončení souběžného vysílání, zahájení provozu finálních vysílacích sítí a vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T mohly být splněny, nejméně však

  1. 6 měsíců pro vysílače velkého výkonu,

  2. 2 měsíce pro vysílače malého výkonu

před plánovaným uvedením takového vysílače do provozu.

 1. V případě, že operátor vysílací sítě nemůže v dotčené územní oblasti z technických důvodů zajistit pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním v rozsahu stanoveném tímto nařízením, a to ani postupem podle odstavce 5 a 6, neprodleně o tom informuje příslušné provozovatele vysílání a Úřad. Úřad neprodleně navrhne způsob řešení pro zajištění pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním v rozsahu stanoveném tímto nařízením.

§ 10

Dokončení přechodu na DVB-T2

 1. Termín vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T s využitím rádiových kmitočtů z pásma 694-790 MHz ve stávajících vysílacích sítích 1 až 4 se stanoví na 30. červen 2020, který je i termínem uvolnění rádiových kmitočtů pásma 694-790 MHz s využitím přechodu na DVB-T2.

 1. Do 1. února 2021 musí být ve finální vysílací sítí 21 zajištěno pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T2 v rozsahu alespoň 95 % obyvatel. Pokrytí obyvatel signálem finálními vysílacími sítěmi 22, 23 a 24 musí být zajištěno v rozsahu pokrytí obyvatel území odpovídající rozsahu pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T stávajícími vysílacími sítěmi 2, 3 a 4 ke dni 31. prosince 2018. Rozsah pokrytí obyvatel signálem zemského televizního vysílání se ověřuje výpočtem podle § 4 odst. 2.

 1. Termín 1. února 2021 je termínem ukončení vysílání prostřednictvím vysílacích sítí ve standardu DVB-T podle čl. II bodu 4 zákona.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády

Ministr průmyslu a obchodu

Příloha č. 1 nařízení vlády č. …./2018 Sb.

Stávající vysílací síť 1, přechodová síť 11, finální vysílací síť 21.

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T, rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání, rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2 a termíny vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

Vysílače velkého výkonu (1/21)

Poř.č.

Název vysílače

Stávající rádiový kanál DVB-T

Rádiový kanál pro zajištění souběžného vysílání

Zahájení souběžného vysílání

Rádiový kanál

DVB-T2 finální

Termín vypnutí vysílače DVB-T

1

BRNO

29

26

březen 2018

26

březen 2020

2

BRNO HADY

29

26

březen 2018

26

březen 2020

3

BRNO MESTO

29

26

březen 2018

26

březen 2020

4

ČESKÉ BUDEJOVICE

49

50

březen 2018

39

březen 2020

5

DOMAŽLICE

34

26

březen 2018

26

únor 2020

6

FRYDEK

54

26

březen 2018

26

duben 2020

7

CHEB

36

26

březen 2018

26

únor 2020

8

CHOMUTOV

33

50

květen 2018

33

leden 2020

9

JACHYMOV

36

39

březen 2018

39

únor 2020

10

JESENIK

36

26

březen 2018

26

duben 2020

11

JIHLAVA

33

26

březen 2018

26

duben 2020

12

LIBEREC

43

26

březen 2018

26

únor 2020

13

MIKULOV

29

26

březen 2018

26

březen 2020

14

OSTRAVA

54

26

březen 2018

26

duben 2020

15

OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA

54

26

březen 2018

26

duben 2020

16

PARDUBICE

32

26

březen 2018

26

duben 2020

17

PLZEN

34

26

březen 2018

26

únor 2020

18

PRAHA

53

26

březen 2018

26

listopad 2019

19

PRAHA MESTO

53

26

březen 2018

26

listopad 2019

20

RASPENAVA

53

26

 

26

únor 2020

21

SUSICE

49

26

březen 2018

26

únor 2020

22

TRUTNOV

40

26

květen 2018

26

leden 2020

23

USTI NAD LABEM

33

50

březen 2018

33

leden 2020

24

VALASSKE KLOBOUKY

33

26

březen 2018

26

květen 2020

25

VIMPERK

49

50

duben 2018

39

březen 2020

26

VOTICE

53

26

březen 2018

26

leden 2020

27

ZLIN

33

26

květen 2018

26

květen 2020

Pozn.: Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.

Vysílače malého výkonu (1/21)

Poř.č.

Název vysílače

Stávající rádiový kanál DVB-T

ERP max. [dBW]

Kraj

Rádiový kanál DVB-T2 finální

Termín vypnutí vysílače DVB-T

1

ALBRECHTICE DESNA

43

20,0

LIB

26

červen 2020

2

AS

36

17,0

KVA

26

červen 2020

3

BEROUN

53

10,0

STC

26

červen 2020

4

BLANSKO

32

13,0

JMO

39

červen 2020

5

BOSKOVICE

29

10,0

JMO

26

červen 2020

6

BROUMOV

40

14,0

KHR

26

červen 2020

7

BRTNICE ROKSTEJN

33

10,0

VYS

26

červen 2020

8

BRUMOV BYLNICE

36

13,0

ZLI

 

červen 2020

9

BYSTRICE NAD PER.

54

10,0

VYS

47

červen 2020

10

CESKA TREBOVA VYSINA

33

13,0

PAR

37

červen 2020

11

DECIN

33

13,0

UST

33

červen 2020

12

DESNA PRICHOVICE

33

3,0

LIB

26

červen 2020

13

DOLNI DOBROUC NS

54

14,0

PAR

39

červen 2020

14

FRYDLANT V CECHACH

43

14,0

LIB

26

červen 2020

15

HALENKOV

43

13,0

ZLI

 

červen 2020

16

HANUSOVICE SKOLA

54

13,0

OLO

39

červen 2020

17

HAVLICKUV BROD

32

10,0

VYS

26

červen 2020

18

HEJNICE

46

15,0

LIB

 

červen 2020

19

HLUBOCKY NS

54

14,0

OLO

26

červen 2020

20

HOLOUBKOV

33

6,0

PLZ

33

červen 2020

21

HORNI LIPOVA

40

15,0

OLO

 

červen 2020

22

HRADEC N. MORAVICI

29

13,0

MOS

 

červen 2020

23

HRONOV

36

10,0

KHR

36

červen2020

24

HUSINEC

53

10,0

JCE

26

červen 2020

25

HUSLENKY

29

14,0

ZLI

26

červen 2020

26

CHOCERADY

53

7,0

STC

26

červen 2020

27

JABLONNE NAD ORLICI

29

10,0

PAR

39

červen 2020

28

JABLUNKA

43

7,0

ZLI

24

červen 2020

29

JABLUNKOV MLYNSKA

36

13,0

MOS

 

červen 2020

30

JESENIK ZLATY CHLUM

36

20,0

OLO

 

červen 2020

31

JINCE

32

10,0

STC

29

červen 2020

32

JINDRICHOVICE POD SM.

33

10,0

LIB

33

červen 2020

33

JIRETIN POD JEDLOVOU

43

20,0

UST

26

červen 2020

34

KAMYK NAD VLTAVOU

53

7,0

STC

26

červen 2020

35

KARLOVY VARY

36

14,0

KVA

26

červen 2020

36

KDYNE

34

14,0

PLZ

26

červen 2020

37

KLATOVY HURKA

49

10,0

PLZ

26

červen 2020

38

KOMAROV

29

10,0

STC

26

červen 2020

39

KOPRIVNA

54

13,0

OLO

 

červen 2020

40

KRALIKY

43

13,0

PAR

43

červen 2020

41

KRASLICE SNEZNA

36

10,0

KVA

26

červen 2020

42

LEDEC NAD SAZAVOU

49

11,0

VYS

39

červen 2020

43

LETOHRAD

54

10,0

PAR

30

červen 2020

44

LETOVICE ZAMEK

29

10,0

JMO

26

červen 2020

45

LOKET

43

13,0

KVA

 

červen 2020

46

LOUCOVICE

49

10,0

JCE

39

červen 2020

47

LUHACOVICE BRANKA

33

17,0

ZLI

26

červen 2020

48

MARIANSKE LAZNE

36

10,0

KVA

26

červen 2020

49

MOSTY U JABLUNKOVA

33

13,0

MOS

 

červen 2020

50

NACHOD 2

53

17,0

KHR

 

červen 2020

51

NACHOD KLADSKA

53

13,0

KHR

 

červen 2020

52

NAMEST NAD OSLAVOU

29

10,0

VYS

26

červen 2020

53

NEMANICE

34

10,0

PLZ

26

červen 2020

54

NOVY HROZENKOV

33

14,0

ZLI

24

červen 2020

55

NYRSKO

34

12,0

PLZ

26

červen 2020

56

OKROUHLICE

54

20,0

VYS

37

červen 2020

57

PEC POD SNEZKOU

53

14,0

KHR

 

červen 2020

58

PELECHOV

43

20,0

LIB

26

červen 2020

59

PRACHATICE VODARNA

34

13,0

JCE

29

červen 2020

60

PRIBRAM

29

30,0

STC

26

červen 2020

61

PRIBRAM BREZOVE HORY

29

10,0

STC

26

červen 2020

62

RAKOVNIK

34

10,0

STC

26

červen 2020

63

ROTAVA

36

7,0

KVA

26

červen 2020

64

ROKYCANY

34

3,0

PLZ

26

červen 2020

65

SAZAVA

53

10,0

STC

26

červen 2020

66

SLUKNOV

33

13,0

UST

33

červen 2020

67

STRANI

43

14,0

ZLI

24

červen 2020

68

STRASICE

33

6,0

STC

33

červen 2020

69

SVITAVY

32

20,0

PAR

26

červen 2020

70

TABOR CELKOVICE

53

7,0

JCE

26

červen 2020

71

TREBIC MESTO

36

7,0

VYS

41

červen 2020

72

TRINEC LIDICKA

54

21,0

MOS

26

červen 2020

73

TYN NAD VLTAVOU

49

10,0

JCE

39

červen 2020

74

USTI NAD LABEM NS

53

10,0

UST

47

červen 2020

75

USTI NAD LABEN VANOV

33

10,0

UST

33

červen 2020

76

USTI NAD ORLICI

54

10,0

PAR

39

červen 2020

77

VALASSKA BYSTRICE NS

43

13,0

ZLI

 

červen 2020

78

VALASSKE MEZIRICI

54

20,0

MOS

26

červen 2020

79

VELKE KARLOVICE

36

14,0

ZLI

24

červen 2020

80

VELKE MEZIRICI

34

10,0

VYS

39

červen 2020

81

VELKY SENOV

33

10,0

UST

33

červen 2020

82

VOLARY

49

13,0

JCE

39

červen 2020

83

VRBNO POD PRAD.

33

13,0

MOS

 

červen 2020

84

VSETIN

54

13,0

ZLI

39

červen 2020

85

ZAJECOV

29

13,0

STC

29

červen 2020

86

ZAMBERK

36

12,0

PAR

26

červen 2020

87

ZBIROH

53

10,0

PLZ

26

červen 2020

88

ZDAR NAD SAZAVOU

29

20,0

VYS

26

červen 2020

89

ZDIKOV

49

10,0

JCE

39

červen 2020

90

ZELEZNA RUDA ROZVODI

43

10,0

PLZ

29

červen 2020

91

ZLATE HORY

36

13,0

OLO

26

červen 2020

92

ZULOVA NS

54

11,0

OLO

26

červen 2020

Pozn.: Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.

Příloha č. 2 nařízení vlády č. …./2018 Sb.

Stávající vysílací síť 2, přechodová síť 12, finální vysílací sítě 22.

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T, rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání, rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2 a termíny vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

Vysílače velkého výkonu (2/22)

Poř.č.

Název vysílače

Stávající rádiový kanál DVB-T

Rádiový kanál pro zajištění souběžného vysílání

Zahájení souběžného vysílání

Rádiový kanál DVB-T2 finální

Termín vypnutí vysílače DVB-T

1

BRNO

40

28

listopad 2017

40

květen 2020

2

BRNO HADY

40

28

duben 2017

40

květen 2020

3

BRNO MESTO

40

28

duben 2017

40

květen 2020

4

CESKÉ BUDEJOVICE

39

27

 

27

únor 2020

5

DOMAZLICE

48

31

červenec 2017

34

březen 2020

6

FRYDEK

37

28

říjen 2017

28

červen 2020

7

CHEB

35

31

září 2017

38

březen 2020

8

CHOMUTOV

58

31

prosinec 2017

38

březen 2020

9

JACHYMOV

35

31

únor 2018

38

březen 2020

10

JESENIK

53

28

listopad 2017

28

červen 2020

11

JIHLAVA

35

28

květen 2017

28

květen 2020

12

LIBEREC

52

31

červen 2017

28

březen 2020

13

MIKULOV

40

28

leden 2018

40

květen 2020

14

OSTRAVA

37

28

duben 2017

28

červen 2020

15

OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA

37

28

duben 2017

28

červen 2020

16

PARDUBICE

39

28

červenec 2017

28

květen 2020

17

PLZEN

48

31

červen 2017

34

březen 2020

18

PRAHA

41

31

březen 2017

40

leden 2020

19

PRAHA MESTO

41

31

březen 2017

40

leden 2020

20

SUSICE

48

31

září 2017

34

březen 2020

21

TRUTNOV

38

28

říjen 2017

28

únor 2020

22

USTI NAD LABEM

58

31

leden 2018

38

březen 2020

23

VALASSKE KLOBOUKY

49

22

únor 2018

22

červen 2020

24

VIMPERK

39

27

 

27

únor 2020

25

VOTICE

41

28

květen 2017

40

leden 2020

26

ZLIN

49

22

prosinec 2017

22

červen 2020

Pozn.: Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.

 

Vysílače malého výkonu (2/22)

Poř.č.

Název vysílače

Stávající rádiový kanál DVB-T

ERP max. [dBW]

Kraj

Rádiový kanál DVB-T2 finální

Termín vypnutí vysílače DVB-T

1

AS

35

17,0

KVA

38

červen 2020

2

BEROUN

41

10,0

STC

40

červen 2020

3

BLANSKO

39

13,0

JMO

38

červen 2020

4

BOSKOVICE

40

10,0

JMO

40

červen 2020

5

DECIN

58

13,0

UST

38

červen 2020

6

FRYDLANT V CECHACH

52

14,0

LIB

28

červen 2020

7

HAVLICKUV BROD

39

10,0

VYS

28

červen 2020

8

HEJNICE

25

10,0

LIB

38

červen 2020

9

HRONOV

37

10,0

KHR

37

červen 2020

10

HUSINEC

41

10,0

JCE

40

červen 2020

11

HUSLENKY

40

14,0

ZLI

22

červen 2020

12

CHOCERADY

41

7,0

STC

40

červen 2020

13

JABLONNE NAD ORLICI

37

10,0

PAR

27

červen 2020

14

JABLUNKA

49

10,0

ZLI

41

červen 2020

15

JINCE

30

10,0

STC

28

červen 2020

16

JINDRICHOVICE POD SM.

58

10,0

LIB

38

červen 2020

17

KAMYK NAD VLTAVOU

35

3,0

STC

38

červen 2020

18

KARLOVY VARY

35

14,0

KVA

38

červen 2020

19

KDYNE

48

14,0

PLZ

34

červen 2020

20

KLATOVY HURKA

48

10,0

PLZ

34

červen 2020

21

KRASLICE SNEZNA

35

10,0

KVA

38

červen 2020

22

LEDEC NAD SAZAVOU

38

10,0

VYS

27

červen 2020

23

LETOHRAD

35

10,0

PAR

27

červen 2020

24

LOUCOVICE

39

10,0

JCE

27

červen 2020

25

MARIANSKE LAZNE

35

10,0

KVA

38

červen 2020

26

NACHOD

35

14,0

KHR

27

červen 2020

27

NAMEST NAD OSLAVOU

40

10,0

VYS

40

červen 2020

28

NEMANICE

48

10,0

PLZ

34

červen 2020

29

NOVY HROZENKOV

49

14,0

ZLI

40

červen 2020

30

NYRSKO

48

12,0

PLZ

34

červen 2020

31

PRIBRAM BREZOVE HORY

41

10,0

STC

40

červen 2020

32

RAKOVNIK

48

10,0

STC

38

červen 2020

33

ROTAVA

35

7,0

KVA

38

červen 2020

34

SAZAVA

41

10,0

STC

40

červen 2020

35

SLUKNOV

58

13,0

UST

38

červen 2020

36

SVITAVY

39

20,0

PAR

28

červen 2020

37

TABOR CELKOVICE

41

7,0

JCE

40

červen 2020

38

TREBIC MESTO

35

7,0

VYS

28

červen 2020

39

TYN NAD VLTAVOU

39

10,0

JCE

27

červen 2020

40

USTI NAD LABEN VANOV

58

10,0

UST

38

červen 2020

41

USTI NAD ORLICI

49

14,0

PAR

27

červen 2020

42

VALASSKE MEZIRICI

37

20,0

MOS

28

červen 2020

43

VELKE KARLOVICE

53

14,0

ZLI

41

červen 2020

44

VELKE MEZIRICI

38

10,0

VYS

41

červen 2020

45

VELKY SENOV

58

10,0

UST

38

červen 2020

46

VOLARY

39

13,0

JCE

27

červen 2020

47

VSETIN

58

13,0

ZLI

34

červen 2020

48

ZAMBERK

49

12,0

PAR

36

červen 2020

49

ZDAR NAD SAZAVOU

40

20,0

VYS

40

červen 2020

50

ZDIKOV

39

10,0

JCE

27

červen 2020

51

ZELEZNA RUDA ROZVODI

38

10,0

PLZ

47

červen 2020

52

ZLATE HORY

53

13,0

OLO

28

červen 2020

Pozn.: Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.

Příloha č. 3 nařízení vlády č. …./2018 Sb.

Stávající vysílací síť 3, přechodová síť 12, finální vysílací síť 23.

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T, rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání, rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2 a termíny vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

Vysílače velkého výkonu (3/23)

Poř.č

Název vysílače

Stávající rádiový kanál DVB-T

Rádiový kanál pro zajištění souběžného vysílání

Zahájení souběžného vysílání

Rádiový kanál DVB-T2 finální

Termín vypnutí vysílače DVB-T

1

BRNO

59

28

listopad 2017

33

květen 2020

2

BRNO HADY

59

28

duben 2017

33

květen 2020

3

BRNO MESTO

59

28

duben 2017

33

květen 2020

4

ČESKÉ BUDEJOVICE

22

27

 

22

únor 2020

5

DOMAŽLICE

52

31

červenec 2017

   

6

FRÝDEK

48

28

říjen 2017

   

7

CHOMUTOV

55

31

prosinec 2017

   

8

JESENIK

51

28

listopad 2017

31

červen 2020

9

JIHLAVA

30

28

květen 2017

35

květen 2020

10

LIBEREC

60

31

červen 2017

31

duben 2020

11

MIKULOV

59

28

leden 2018

   

12

OSTRAVA

48

28

duben 2017

31

červen 2020

13

OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA

48

28

duben 2017

31

červen 2020

14

PARDUBICE

34

28

červenec 2017

34

květen 2020

15

PLZEN

52

31

červen 2017

31

duben 2020

16

PRAHA

59

31

březen 2017

23

leden 2020

17

PRAHA MESTO

59

31

březen 2017

23

leden 2020

18

SUSICE

52

31

září 2017

31

duben 2020

19

TRUTNOV

60

28

říjen 2017

31

duben 2020

20

USTI NAD LABEM

55

31

leden 2018

31

duben 2020

21

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

25

22

únor 2018

   

22

VIMPERK

22

27

     

23

VOTICE

59

28

květen 2017

   

24

ZLIN

25

22

prosinec 2017

33

červen 2020

Pozn.: Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.

Vysílače malého výkonu (3/23)

Poř.č.

Název vysílače

Stávající rádiový kanál DVB-T

ERP max. [dBW]

Kraj

Rádiový kanál DVB-T2 finální

Termín vypnutí vysílače DVB-T

1

KARLOVY VARY

60

14,0

KVA

31

červen 2020

2

SVITAVY

60

20,0

PAR

34

červen 2020

3

ZNOJMO KH

49

14,0

JMO

33

červen 2020

Pozn.: Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.

Příloha č. 4 nařízení vlády č. …./2018 Sb.

Stávající vysílací síť 4, přechodová síť 13, finální vysílací síť 24.

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T, rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání, rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2 a termíny vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

Vysílače velkého výkonu (4/24)

Poř.č.

Název vysílače

Stávající rádiový kanál DVB-T

Rádiový kanál pro zajištění souběžného vysílání

Plánované

zahájení souběžného vysílání

Rádiový kanál DVB-T2 finální

Region

Termín vypnutí vysílače DVB-T

1

BENESOV KOZMICE

44

24

06 2018

44

STC 02

leden 2020

2

BRNO BARVICOVA

46

31

01 2018

46

JMO 10

květen 2020

3

BRNO JIHLAVSKA

46

43

01 2018

46

JMO 10

květen 2020

4

CESKA LIPA SPICAK

25

28

04 2018

43

LIB 07

únor 2020

5

ČESKÉ BUDEJOVICE

25

32

06 2018

30

JCE 03

únor 2020

6

DECIN CHLUM

30

28

05 2018

21

UST 06

únor 2020

7

DOMAZLICE CERCHOV

25

24

04 2018

43

PLZ 04

únor 2020

8

FRENSTAT POD RADHOSTEM

42

31

05 2018

42/45

ZLI 13

květen 2020

9

HLUBOCEC HURKA

45

31

06 2018

45

MOS 12

květen 2020

10

HODONIN KAPANSKO

46

43

05 2018

46

JMO 10

květen 2020

11

HRADEC KRALOVE CHLUM

45

24

03 2018

45

VCE 08

duben 2020

12

JABLONEC NAD NISOU CES

25

   

43

LIB 07

únor 2020

13

JACHYMOV KLINOVEC

45

38

06 2018

45

KVA 05

únor 2020

14

JIHLAVA JENIKOV

42

24

04 2018

42

VYS 09

květen 2020

15

MARIANSKE LAZNE DYLEN

45

28

03 2018

45

KVA 05

únor 2020

16

OLOMOUC SLAVONIN

44

24

03 2018

44

OLO 11

květen 2020

17

OSTRAVA LANOVA

45

31

01 2018

45

MOS 12

květen 2020

18

PARDUBICE SLATINANY

48

24

03 2018

21

VCE 08

duben 2020

19

PLZEN VODARNA

56

24

06 2018

43

PLZ 04

únor 2020

20

PRAHA LADVI

42

24

11 2017

42

PHA 01

leden 2020

21

PRAHA NOVODVORSKA

42

24

08 2017

42

PHA 01

leden 2020

22

PRAHA OLSANSKA

42

24

01 2018

42

PHA 01

leden 2020

23

RAKOVNIK LOUSTIN

44

24

06 2018

44

STC 02

leden 2020

24

SUSICE SVATOBOR

56

24

04 2018

42

PLZ 04

únor 2020

25

SVITAVY HREBECOV

45

24

04 2018

21

VCE 08

duben 2020

26

TEPLICE VODARNA

30

28

03 2018

21

UST 06

únor 2020

27

TREBIC VARTEMBERK

42

56

05 2018

42

VYS 09

květen 2020

28

UHERSKE HRADISTE ROVINA

42

43

03 2018

42

ZLI 13

květen 2020

29

USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA

30

28

03 2018

21

UST 06

únor 2020

30

USTI NAD ORLICI S

45

24

03 2018

21

VCE 08

duben 2020

31

ZLIN 5

42

31

03 2018

42

ZLI 13

květen 2020

32

ZNOJMO DEBLINEK

46

22

04 2018

46

JMO 10

květen 2020

Pozn.: Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.

Vysílače malého výkonu (4/24)

Poř.č.

Název vysílače

Stávající rádiový kanál DVB-T

ERP max. [dBW]

Tech.

Kraj

Rádiový kanál DVB-T2 finální

Termín vypnutí vysílače DVB-T

1

ADAMOV

44

5,0

JMO 10

44

květen 2020

2

BEROUN LHOTKA

56

25,0

STC 02

30

leden 2020

3

BLANSKO VESELICE

44

27,0

JMO 10

44

květen 2020

4

BOSKOVICE

46

17,0

JMO 10

46

květen 2020

5

BRUNTAL CAS

45

25,0

MOS 12

45

květen 2020

6

DACICE URBANECKY VRCH

25

23,0

JCE 03

30/42

únor 2020

7

HOLOUBKOV

30

3,0

PLZ 04

21

únor 2020

8

HRANICE

46

24,0

OLO 11

46

květen 2020

9

JESENIK STUDNICNI VRCH

45

27,0

OLO 11

45

květen 2020

10

JESENIK ZLATY CHLUM

44

20,0

OLO 11

44

květen 2020

11

KLATOVY DOUBRAVA

44

24,0

PLZ 04

44

únor 2020

12

KUTNA HORA ROZHLEDNA

44

24,0

VCE 08

44

duben 2020

13

LIBEREC LANOVKA

25

27,0

LIB 07

43

únor 2020

14

LITOMERICE MICHALOVICE

30

22,0

STC 02

21

leden 2020

15

NACHOD DOBROSOV

44

22,0

VCE 08

44

duben 2020

16

PELHRIMOV HODEJOVICKA

42

24,0

VYS 09

42

květen 2020

17

PRACHATICE KREPLICE

56

27,0

JCE 03

36

únor 2020

18

PREROV CEKYNE

44

24,0

OLO 11

44

květen 2020

19

PRIBRAM U HVEZDARNY

56

19,0

STC 02

45

leden 2020

20

ROSICE KOMENSKEHO N.

44

15,0

OLO 11

44

květen 2020

21

SLAVICIN HRADEK

42

20

ZLI 13

30

květen 2020

22

SLUKNOV

30

14,0

UST 06

21

únor 2020

23

SUMPERK HAJ

42

24,0

OLO 11

38

květen 2020

24

TACHOV

45

17,0

KVA 05

45

únor 2020

25

TRINEC VRCH

44

17,0

MOS 12

44

květen 2020

26

TRUTNOV SIBENICNI VRCH

45

22,0

LIB 07

45

únor 2020

27

VARNSDORF MESTO

25

15,0

LIB 07

44

únor 2020

28

VIMPERK POD HOMOLKOU

56

20,0

JCE 03

30

únor 2020

29

VOLARY CETIN

25

25,0

JCE 03

30

únor 2020

30

VRCHLABI SKOLNI

45

17,0

LIB 07

45

únor 2020

31

VSETIN LYSA HORA

46

24,0

ZLI 13

46

květen 2020

32

VYSKOV

46

20,0

OLO 11

46

květen 2020

33

ZDAR NAD SAZAVOU

42

20,0

VYS 09

42

duben 2020

Pozn.: Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.

Příloha č. 5 nařízení vlády č. …./2018 Sb.

Stanovení rozsahu pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním

Rozsah pokrytí obyvatel ČR zemským digitálním televizním vysíláním vysílacích sítí se posuzuje podle následujících plánovacích parametrů:

  1. pro stávající vysílací sítě:

 1. modulační schéma šedesátičtyř stavové kvadraturní amplitudové modulace (64-QAM),

 2. provozní režim s počtem 6817 nosných kmitočtů (8k),

 3. kódový poměr udávající míru zabezpečení přenosového systému proti chybám v hodnotě 2/3,

 4. ochranný interval pro zajištění příjmu nerušeného nežádoucími odrazy v hodnotě 1/4.

b) pro přechodové sítě a finální vysílací sítě:

 1. modulační schéma dvěstěpadesátišesti stavové kvadraturní amplitudové modulace (256-QAM) s rotací,

 2. provozní režim s počtem 27841 nosných kmitočtů (32k extended),

 3. kódový poměr udávající míru zabezpečení přenosového systému proti chybám v hodnotě 2/3,

 4. ochranný interval pro zajištění příjmu nerušeného nežádoucími odrazy v hodnotě 1/8.

 5. rozložení pilotních nosných PP2.

1 ) § 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

2 ) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

 
Produktové členění
Výrobci a značky
kateborie Satelitní technika Satelitní technika
kateborie TV antény TV antény
kateborie Zesilovače Zesilovače
kateborie Hlavní stanice STA Hlavní stanice STA
kateborie Kabely a konektory Kabely a konektory
kateborie Pasivní prvky Pasivní prvky
kateborie Set-top boxy Set-top boxy
kateborie Stožáry a držáky Stožáry a držáky
kateborie Zdroje a adaptéry Zdroje a adaptéry
kateborie Montážní skříně Montážní skříně
kateborie Akce Akce
kateborie Anténa Anténa
Velkoobchodní ceny